apart

apart
[ə΄pa:t]
1. adv առանձին, մի կողմ. The house stands apart Շենքն առանձին է կանգնած. He stood apart from the others Նա մյուսներից հեռու/առանձին էր կանգած. take smn apart մեկին մի կողմ տանել. joking apart կատակը մի կողմ. set apart առանձնացնել. live apart անջատ/առանձին ապրել. (մասերի բաժանել, անջատել) take a watch apart ժամացույցը քանդել. come apart իրա րից անջատվել. fall apart մասերի բաժանվել. The crowd fell apart Ամբոխը ցրվեց.
2. prep apart from բացի, չհաշված. apart from that he is nice enough Եթե դա հաշվի չառնենք/ընդհանուր առմամբ/նա վատ մարդ չէ. tell/know two things apart իրարից տարբերել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • apart — [ə pärt′] adv. [ME < OFr a part < L ad, to, at + partem, acc. of pars, a side, PART2] 1. to one side; at a little distance; aside 2. separately or away in place or time [born two years apart] 3. reserved for a particular purpose 4.… …   English World dictionary

 • Apart — A*part , adv. [F. [ a] part; (L. ad) + part part. See {Part}.] 1. Separately, in regard to space or company; in a state of separation as to place; aside. [1913 Webster] Others apart sat on a hill retired. Milton. [1913 Webster] The Lord hath set… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • apart — Adj besonders, hübsch erw. fremd. Erkennbar fremd (16. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus frz. à part (vgl. it. a parte, ml. ad partem) auf der Seite , dieses aus l. pars ( rtis) Seite, Teil, Anteil . Im Deutschen wird es hypostasiert und adverbial,… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • apart — apart; apart·ment; apart·ness; apart·heid; …   English syllables

 • Apart By Jo — (Сен Жермен ан Ле,Франция) Категория отеля: Адрес: 2 rue de la Procession, 78100 Сен Же …   Каталог отелей

 • apart — ► ADVERB 1) separated by a distance in time or space. 2) to or on one side. 3) into pieces. ● apart from Cf. ↑apart from ORIGIN from Latin a parte at the side …   English terms dictionary

 • Apart. 9 U — (Висмар,Германия) Категория отеля: Адрес: 23966 Висмар, Германия Описа …   Каталог отелей

 • Apart. 6 R — (Висмар,Германия) Категория отеля: Адрес: 23966 Висмар, Германия Описа …   Каталог отелей

 • Apart. 5 Q — (Висмар,Германия) Категория отеля: Адрес: 23966 Висмар, Германия Описа …   Каталог отелей

 • Apart. 14 N — (Висмар,Германия) Категория отеля: Адрес: 23966 Висмар, Германия Опис …   Каталог отелей

 • Apart. 3 P — (Висмар,Германия) Категория отеля: Адрес: 23966 Висмар, Германия Описа …   Каталог отелей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”